Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων» - CPV: 71317210-8

Λόγω αλλαγής των όρων της μελέτης θα επαναληφθεί η διαδικασία. Θα δημοσιευθεί εκ νέου η τροποποιημένη μελέτη με αλλαγή στην ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.

06/10/2021