ΔΙΟΝ. ΠΛΕΣΣΑΣ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676/31-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 το πρωί, με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Δήμου Πατρέων  και   Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας, με οικονομικό αντικείμενο για τον Δήμο Πατρέων, 50.000,00 € για το έτος 2022 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
 2. Έγκριση  όρων  δημοπράτησης  του  έργου: «ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟ ΟΡΟΣ», προϋπολογισμού 1.380.645,16€  άνευ Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 02/2019 Μελέτη). (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 3. Κατακύρωση αποτελέσματος επιλογής αναδόχου με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων λόγω φυσικών καταστροφών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) Ανοιχτής Δημοπρασίας  για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής  Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - 4ου/5ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 5. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 12ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ». (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου Δρ. Ανδρέα Γκοντζή, στην Κωνσταντινούπολη, από 20/06/2022 έως 25/06/2022, προκειμένου να συμμετάσχει ως εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων στο Τεχνολογικό Εργαστήριο (Technology Workshop) της Ομάδας Εργασίας για τις Έξυπνες Πόλεις και το Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Smart Cities and Digital Transformation working group) του Δικτύου των Β40 Βαλκανικών Πόλεων (B40 Balkan Cities Network) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (Μελά Παναγιώτη) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.: 34/2020  κλητηρίου θεσπίσματος. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος)
 8. 1)Έγκριση των από 30/05/2022 και 08/06/2022 Πρακτικών του
  αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων 
  σχετικά με τη συνέχιση του ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού
  διαγωνισμού για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» για τα τμήματα 1, 2, 4, 6, 7, 8 και 9 με τους οικονομικούς φορείς που παρέτειναν τις προσφορές τους, 2)Ανάδειξη εκ νέου «προσωρινών αναδόχων» για τα τμήματα 1, 4 και 9 της εν λόγω προμήθειας,   3) Τη
  ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επανάληψή της με την
  αλλαγή των όρων της μελέτης  για τα τμήματα  3 και 5 
  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 9. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα και μετατροπής της εισφοράς γης σε χρήμα (ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ) και επαναβεβαίωση  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 10. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 12. Διαγραφή οφειλής (ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 14. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 15. Διαγραφή οφειλής (ΝΤΟΥΖΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΤΖΕΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια) 

 

              

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

        ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ