ΠΛΕΣΣΑΣ Δ

Συνεδριάζει δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 6η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, με τα εξής θέματα:

1. Έγκριση της αριθ. 82/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην έγκριση του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και του Πίνακα Στοχοθεσίας του οικονομικών αποτελεσμάτων 2023 (εισηγήτρια: Κατερίνα Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου – Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων)

2. Αποδοχή πρότασης δωρεάς για παροχή υπηρεσιών συλλογής μπλε κάδου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπαλλήλου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Αρμ. Δ/ντής)

4. Έγκριση του από 15-11-2022  3ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

5. 1) Έγκριση των από 15/11/2022 και από 25/11/2022 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων», συνολικού προϋπολογισμού 998.561,46€, συμπ/νου ΦΠΑ 24%, 2) Ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων», 3) Κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου για τις Ομάδες 6, 8, 9 και 11, λόγω μη υποβολής οικονομικών προσφορών από τους διαγωνιζόμενους και τη ματαίωση και επανάληψή του με αλλαγή των όρων της αριθ. 46/2022 μελέτης για τις συγκεκριμένες ομάδες (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

6.  Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του  ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, της αριθ. 8/2022 διακήρυξηςτης Δ/νσης Έργων Υποδομής, για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

7. Οριστική Έγκριση: 1) Της μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει o οικονομικός φορέας «ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 & 8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, για τη συμμετοχή του στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «EΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182282, 2) Του Σχεδίου Απόφασης 577/20-09-2022 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

8. Οριστική Έγκριση: 1) Της μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων που έχει λάβει o οικονομικός φορέας «ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 & 8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, για τη συμμετοχή του στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «KATEΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:183832, 2) του Σχεδίου Απόφασης 623/04-10-2022 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμής Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Κατασκευή – επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

10. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση πιλοτικών δράσεων του έργου με ακρωνύμιο TRIBUTE του προγράμματος INTERREG V-B ADRION 2014-2020» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής α.α.)

11. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ ποσού 6.926,50€ (Φ1097/2022) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

12. Διαγραφή οφειλής (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ) και ορθή βεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

13. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΚΟΥΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

14. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

15. Διαγραφή οφειλής (ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

16. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΙΛΑΛΗ ΕΛΕΝΗ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

17. Διαγραφή οφειλής (ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΥΛΩΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

18. Διαγραφή οφειλής (ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ) και ορθή βεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

19. Διαγραφή οφειλής (ΣΑΛΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

20. Διαγραφή οφειλής (ΣΤΑΥΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

21. Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΜΕΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΜΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

 

 

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ