Δημαρχείο Πατρών

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες του Κοινωφελούς Προγράμματος Απασχόλησης ΔΠ 2/2022 του ΟΑΕΔ,  μετά την έκδοση του σχετικού  Συστατικού Σημειώματος από το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, να προσέρχονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων  -  Πλατεία Γεωργίου Α΄ 15-17 (ισόγειο)  προκειμένου να καταθέσουν  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με αίτησή τους***:

1) Έντυπο Αίτησης (με τα επισυναπτόμενα έντυπα προς συμπλήρωση) και

2) Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο,

3) Απογραφικό Δελτίο Ι.Κ.Α. (Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Α.Μ.Κ.Α) 

4) Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας,

5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εφόσον υπάρχουν τέκνα 4 έως και 16 ετών),

 6) το Συστατικό σημείωμα,  και τέλος

7) Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών ανάλογα με την ειδικότητα και σύμφωνα με το προσοντολόγιο του ΟΑΕΔ (επισυνάπτεται).

***ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Κατάθεση της σχετικής αίτησης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση και αποστολή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι.

 

 

Document
Document
Document