Δημόσια Διαβούλευση για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), διαμερίσματα τύπου Α και τύπου Β για άτομα με νοητική υστέρηση» με κωδικό ΟΠΣ 350371.

Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/04/2015

Ανακοινώνουμε σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι η παραπάνω μελέτη προμήθειας είναι διαθέσιμη για την ενημέρωσή τους στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων (e-patras.gr).

Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης παρατηρήσεων ή σχολίων, μέχρι την 13η Απριλίου 2015 με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω.

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Το έργο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού του κτιρίου καθώς και οχήματος τύπου tour Van. Η προμήθεια αυτή έχει ως στόχο να ενσωματώσει εξοπλισμό που θα είναι σύμφωνος με τη χρήση του κτιρίου αυτού ως κέντρο ημερήσιας φροντίδας και στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, οικοτροφείο 9 ατόμων και διαμέρισμα 4 ατόμων για άτομα με Νοητική Υστέρηση. Μετά από τη διαβούλευση, θα διεξαχθεί Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος Διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ανά Ομάδα Ειδών.

Στο συνημμένο αρχείο, τίθενται οι γενικοί και ειδικοί (τεχνικές προδιαγραφές ) όροι του προς προμήθεια εξοπλισμού και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά ομάδα ειδών. Ο προς προμήθεια εξοπλισμός είναι κατηγοριοποιημένος σε 11 ομάδες (Α έως Κ). Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες Α-Κ για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 03 /04/2015

Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 13/04/2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μουφλουζέλλης Ευστράτιος

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παντανάσσης 30, Τ.Κ. 26110, Πάτρα

Αριθμός Τηλεφώνου: 00 30 2613 610 280

Διεύθυνση e mail: dp-em@otenet.gr

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, παρακαλούνται όπως αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dp-em@otenet.gr υπόψη κ. Μουφλουζέλλη, με το οποίο θα υποβάλλουν τις προτάσεις, σχόλια, ή παρατηρήσεις επί των τευχών.

Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται:

α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)

β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται (αν ισχύει)

γ. Πλήρες όνομα αποστολέα

δ. Ιδιότητα αποστολέα

ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία (αν ισχύει)

στ. Αριθμός Τηλεφώνου, Fax

ζ. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας(εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος).

Παρακαλούμε, οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούν ΜΟΝΟμε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dp-em@otenet.gr (σε μορφή.doc και.pdf) υπόψη κ. Μουφλουζέλλη. Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεται Προμήθεια απαιτούμενου εξοπλισμού με κωδικό ΟΠΣ του έργου 350371.