Ο Δήμος Πατρέων ανακοινώνει την διεξαγωγή δημόσιας Διαβούλευσης των Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο " Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών διαχείρισης Γεωπληροφοριακών δεδομένων για την παροχή νέων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Πατρέων " , από 16/12/2011 έως 2/1/2012.

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών διαχείρισης Γεωπληροφοριακών δεδομένων, με στόχο την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωπληροφοριακά δεδομένα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Διαδικτύου, καθώς και των ψηφιακών τεχνολογιών αιχμής (GIS). Το έργο θα παρέχει ένα κοινό και ενοποιημένο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης για τους πολίτες σε ένα οργανωμένο και πλήρως ενημερωμένο σύστημα Γεωπληροφοριακών δεδομένων και εφαρμογών.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει τηψηφιοποίηση αναλογικών χωρικών δεδομένων, την οργάνωση μεταδεδομένων σε βάση δεδομένων, την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών συνοδευόμενων με ψηφιακά γεωπληροφοριακά δεδομένα και την εκπαίδευση προσωπικού για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Καλλικράτειο Δήμο Πατρέων προς τους πολίτες.

Βασικοί στόχοι του έργου είναι:

• Η υλοποίηση νέων εφαρμογών μέσω των οποίων θα οργανωθεί το πληροφοριακό υλικό και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με γεωπληροφοριακά και άλλα συναφή δεδομένα, και τα αποτελέσματα θα διαχέονται μέσω αντίστοιχων εφαρμογών - διεπαφών προς τους πολίτες και τους χρήστες των υπηρεσιών του Δήμου.

• Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που σχετίζονται με γεωπληροφοριακά δεδομένα του Δήμου Πατρέων και των συνδεόμενων με αυτά διαδικασιών, που θα συμβάλλουν άμεσα στην υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και μεταρρυθμίσεων (Πρόγραμμα Καλλικράτης) καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π.«Ψηφιακή Σύγκλιση»(κωδικός ΟΠΣ έργου 327764 ) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα Ευρώ και μηδέν Λεπτών ( 412.950,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 335.731,70€.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης Διαβούλευσης: 16/12/2011
Ημερομηνία Λήξης Διαβούλευσης: 2/1/2012
Διάρκεια Έργου: 12 μήνες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λασκαρίδης Αλέξανδρος, Καραγιάννη Χαρά
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παντανάσσης 30, Τ.Κ. 26110, Πάτρα
Αριθμός Fax: 00 30 2610 240 489
Αριθμός Τηλεφώνου: 00 30 2610 966 232
Διεύθυνση Email: alaskarid@patras.gr, xkara@patras.gr

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση παρακαλούνται όπως αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στις διεύθυνσεις alaskarid@patras.gr, xkara@patras.gr, προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά αρχεία και οι οδηγίες υποβολής προτάσεων - σχολίων.

Στο μήνυμα πρέπει να αναφέρονται:

α. Τίτλος Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται(αν ισχύει)
β. Ταχ. Διεύθυνση Φορέα / Οργανισμού / Εταιρίας που αντιπροσωπεύεται(αν ισχύει)
γ. Πλήρες όνομα αποστολέα
δ. Ιδιότητα αποστολέα
ε. Θέση του αποστολέα στον αντιπροσωπευόμενο Φορέα / Οργανισμό / Εταιρία(αν ισχύει)
στ. Αριθμός Τηλεφώνου
ζ. Αριθμός Fax(αν υπάρχει)
η. Διεύθυνση E-mail επικοινωνίας(εάν είναι διαφορετική από αυτή του αποστολέα του μηνύματος)

Παρακαλούμε οι προτάσεις - παρατηρήσεις όπως υποβληθούνΜΟΝΟμε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση alaskarid@patras.gr, xkara@patras.gr (σε μορφή.doc και.pdf). Στο θέμα των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων να αναγράφεταιoκωδικός ΟΠΣ του έργου 327764.