ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πρασίνου και Κοιμητηρίων
Μιχαήλ Αναστασίου
2610343318
Eλευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού, 26333
antcivilprotection.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

α) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

β) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

γ) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

δ) Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε) Ο έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ) Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου

Περισσότερα

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Περισσότερα