ΠΛΕΣΣΑΣ Δ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), την 9η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, με τα εξής θέματα:

  1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Πατρέων» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πατρών (ΔΕΥΑΠ)» για το Υποέργο 3 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για τους Υδάτινους Πόρους» της Πράξης «Δράσεις Στρατηγικού Πλάνου Έξυπνης Πόλης του Δήμου Πατρέων» που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Δράση «16854 Έξυπνες Πόλεις - Smart Cities» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος,  Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
  2. Έγκριση του από 27/07/22 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με το περιεχόμενο της αριθ.1051/2022 Απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ σχετικά με την από 16.05.2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 694/17.05.2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία  «GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε και τον διακριτικό τίτλο «GREENMEDIA» στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος,  Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
  3. Έγκριση του (3ου) πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Γ΄ Φάση)-Ελέγχου πρόσθετων στοιχείων προσωρινού Αναδόχου και εφαρμογή της διαταγής του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό 10) τη Πράξης 287/2022, για το έργο «Kατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπων οικοδομών, Δημοτικών κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων για διανοίξεις οδών», (ΕΣΗΔΗΣ Α/Α:183832) προϋπολογισμού 897.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).
  4. Έγκριση του (3ου) πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Γ΄ Φάση)-Ελέγχου πρόσθετων στοιχείων του  προσωρινού αναδόχου και εφαρμογή της διαταγής του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό 10) τη Πράξης 287/2022 για το έργο «Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων», (ΕΣΗΔΗΣΑ/Α:182282) προϋπολογισμού 1.603.908,06€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).
  5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (αιτιολόγηση προσφοράς) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).
  6. Έγκριση του από 4-8-2022 Πρακτικού Οψιγενών Μεταβολών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, προκειμένου η αριθ. 391/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων να καταστεί οριστική (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
  7. Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 409,90€ (ποσό τέλους 256,19€ και ποσό προστίμου 153,71€), έτους 2008, του κ. Αγγελετόπουλου Γεωργίου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

              

                     Ο Πρόεδρος

       της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

           ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ