ΔΙΟΝ. ΠΛΕΣΣΑΣ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 30819/31-5-2022 (ΦΕΚ 2676/31-5-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:30 το πρωί με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 22/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολειών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων με την οποία εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός της έτους 2021 (εισηγήτρια: Φ. Συριώτη-Κυπραίου - Πρόεδρος Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Σχολειών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πατρέων)
 2. 1) Έγκριση του από 26/05/2022 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού και 2) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα Α΄ «Υπηρεσία μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή» της αριθ. 26/2021 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων και εξωραϊσμό παραλιών», συνολικού προϋπολογισμού τμήματος 72.614,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)
 3. Έγκριση του από 22/05/2022 Πρωτοκόλλου Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πέραν του συμβασιοποιημένου ποσού, της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου - Η/Μ, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα 5Χ5 και συνθετικού χλοοτάπητα για γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης -Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές
 4. 1) Συμμόρφωση με την αριθ. 754/2022 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ - 2ο Κλιμάκιο και ως εκ τούτου εν συνόλω ακύρωση της αριθ. 34/2021 Μελέτης - Διακήρυξης (22PROC010188121 2022-03-11) της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων για το υποέργο 1 της Πράξης Π7 της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», 2) Επιστροφή παραβόλου στον προσφεύγοντα οικονομικό φορέα «LIΝΚ Τechnologies (ΛΙΝΚ Τεχνολογίες) Ανώνυμη Εταιρεία” και δ.τ. «LIΝΚ Τechnologies S.A.» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 28503/07-07-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Υποέργου 8 με τίτλο: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης» της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» με κωδικό ΟΠΣ 5035545 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Π.Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής)
 6. Χρονική Παράταση των παραδοτέων Β΄ και Γ΄ φάσης της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων κατά τέσσερις (4) μήνες (εισηγητής: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος -Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)
 7. 1) Έγκριση των από 20/05/22 και 25/05/22 Πρακτικών του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο: «Φύλαξη 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη, 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου, 3) του Χριστουγεννιάτικου χωριού επί της Πλ. Γεωργίου Α’, 4) του Χώρου Αναψυχής στο Νότιο Πάρκο, 5) του χώρου των παλαιών Σφαγείων Πατρών 6)του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων στο χώρο της πρώην Πλαζ ΕΟΤ», σύμφωνα με την αριθμ.11/2021 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 881.924,00€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 30% για τα τμήματα 1,2,4,5,6 της εν λόγω Υπηρεσίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου -Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντριες)
 8. Έγκριση του από 31/05/2022 Πρωτοκόλλου Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις, της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών των Δ/νσεων Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, Παιδείας δια βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δημάρχου, για την «Προμήθεια γευμάτων για τη Σίτιση Μαθητών των Μουσικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων (Γυμνασίου- Λυκείου) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου -Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντριες)
 9. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)», Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών των άρθρων 23.2 έως 23.10 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 10. 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Έγκριση του από 26-5-2022 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 3) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής για την συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ADAPT-autoFINE & KENAN, που χρησιμοποιεί το Τμήμα Η/Μ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, από την κατασκευάστρια εταιρεία 4Μ (Σχεδιαστικό & Υπολογιστικό Πακέτο), μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της», με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.867,44€, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης -Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)
 11. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης, του 3ου Α.Π.Ε της 1ης Σ.Σ και του 1ου Α.Π.Ε της 2ης Σ.Σ., του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου», αναδόχου «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 12. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 13. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή – επισκευή παιδικών χαρών», αναδόχου «Παππά Παναγ. Παύλου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 15. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) & Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 56/2022 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 17. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ ποσού 5.140,00€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

              

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

        ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ