ΠΛΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 

 1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 2. Σχέδιο Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 και 8 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021, που αφορά στην εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ» για τη συμμετοχή της στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 3. Έγκριση 5ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ». (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 4. 1) Έγκριση των από 16/06/2022 και από 17/06/2022 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης» και 2) Ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 5. Έγκριση πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» για το έτος 2020 και ως εκ τούτου την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων, για το μέρος της προμήθειας που είχε κατακυρωθεί στον οικονομικό φορέα «ΤΣΕΛΗΣ ΑΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 6. Εξειδίκευση πίστωσης 31.669,60€ σε βάρος του ΚΑ 61-6654.65002, για τη προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για το κτίριο Κ4 των Παλαιών Σφαγείων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Εξειδίκευση πίστωσης 2.900 σε βάρος του ΚΑ 00-6735.00000, για Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου-Αρμ. Δ/ντρια)
 8. Έγκριση του από 15/06/2022 Πρωτοκόλλου Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής με Παρατηρήσεις, της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών των Δ/νσεων Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, Παιδείας δια βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δημάρχου, για την «Προμήθεια γευμάτων για τη Σίτιση Μαθητών των Μουσικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων (Γυμνασίου- Λυκείου) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου, Δ. Σπηλιοπούλου-Αρμ. Δ/ντριες)
 9. Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και χορήγηση παράτασης της Μελέτης “ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ”, με ανάδοχο την εταιρεία «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος – Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία καταβολής για την αριθ. 63/2021 Αποφ. Τριμ. Εφετείου Πατρών και 357/2017 Αποφ. Πολυμ. Πρωτοδ. Πατρών, που αφορούν στην υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ –ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 11. Έγκριση του από 22/06/2022 Πρακτικού Γνωμοδότησης της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής προμήθειας και Χρονική Παράταση του συμπληρωματικού συμφωνητικού με αριθ. πρωτ. 45857/02-06-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010677229 2022-06-02), για την Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου Γάλακτος ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων για το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄- CPV: 15511100-4 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Δ. Σπηλιοπούλου– Αρμ. Δ/ντριες)
 12. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)
 14. Διαγραφή οφειλής (ΒΑΛΚΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 15. Διαγραφή οφειλής (ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΤΡΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

         

                                                              Ο Πρόεδρος

                                               της Οικονομικής Επιτροπής

                                                        ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ