Πρόσκληση Οικονομικών Φορέων και 8/2021 μελέτη του Τμήματος Κοιμητηρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου για την «Προμήθεια Οστεοθυρίδων για τις ανάγκες των Δημοτικών Κοιμητηρίων» - CPV: 44421700-4