Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η επιτροπή ποιότητας ζωής συνιστάται σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο άσκησης των σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος αρμοδιοτήτων του δήμου. Κατά την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων της λαμβάνει ειδική μέριμνα για το σχεδιασμό δράσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και εν γένει την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρίες. Είναι αρμόδια, με την επιφύλαξη του άρθρου 83, για: α) τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, β) την ανάκληση ή την οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου, γ) τη χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73του Ν.3852/2010),την συγκρότηση και τιςλειτουργίεςτης (άρθρο 74&άρθρο 75του Ν.3852/2010).

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σπύρος Βουκελάτος

Θεοδοσία Καββαδία

Χρήστος Κορδάς

Παναγιώτης Μελάς

Θεόδωρος Τουλγαρίδης

Νίκος Χρυσοβιτσάνος

Χρήστος Μπακαλάρος

Ουρανία Μπίρμπα

Γιάννης Δημαράς

Νίκος Τζανάκος

Επικοινωνία

Δημαρχείο Πατρών
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών, Πολιτικών Οργάνων ( Δημοτικού Συμβουλίου)
Προϊστάμενος Ξανθίππη Πατρώνη

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής : 2613 610346

Γραμματεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 2613 610215

2613 610296
Μαιζώνος 147 , 3ος όροφος, 26221
epitropesdp@gmail.com